بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی چیست؟

بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی ، جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ ، و مقایسه آن با روش پولگن بندی تیسن
چکیده
اساس و پایه مطالعات طرحهای مهندسی منابع آب آمار برداری از متغیرهای اقلیمی و هیدرولیکی و تعمیم آنها می باشد . به تعبیر دیگر راه حلهای طرحها و همچنین ابعاد و تاسیسات و سیمای طرح جهت زهکشی بستگی مستقیم به دقت آمار تهیه شده و نحوه بسط و گسترش آنها دارد . یکی از این روشهای مطرح در نصب زهکش که جدیدا مورد توجه قرار گرفته است روش کیریجینگ می باشد. این روش توسط کیریج در سال 1966 مطرح و توسط ماترون در سالهای 1967 تا 1971 و اولا در سال 1977 بسط و گسترش داشته است . در این تحقیق سعی شده است که منطقه بندی اراضی کشاورزی  جهت نصب زهکش از نظر هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش زمین آمار صورت گیرد و ناحیه های جدا از نظر هدایت هیدرولیکی (کم ، متوسط ، زیاد ) با روش پولیگون بندی تیسن مقایسه گردد. نتایج نشان داد که نسبت مناطق با هدایت هیدرولیکی کم (k<0.5) و متوسط (0.5<k<1) در روش کیریجینگ نسبت به روش تیسن افزایش داشته است بنابراین مناطق اختصاص داده شده به هدایت هیدرولیکی زیاد (k>0.5) در روش تیسن بیش از روش کیریجینگ می باشد . بنابراین با در نظر گرفتن هدایت هیدرولیکی بیش از مقدار واقعی در این مناطق با استفاده از روش تیسن ، باعث می شود که در این نقاط به دلیل افزایش فاصله زهکشها بیش از مقدار واقعی مشکل زهدار شدن اراضی ایجاد گردد.

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳