معرفي پلي اتيلن

معرفي پلي اتيلن
در بين H.Staudinger شيمي ماكرومولكولها (پليمرها) براي اولين بار توسط مطالعات و تحقيقات پروفسور
دو جنگ جهاني اول و دوم پا به عرصه وجود گذاشت و مانند ساير ايده هاي نوين با نظريات انتقادي شديد
مواجه گشت كه اكنون همگي فراموش شده اند مگر آنهايي كه از آن پشتيباني كردند و اين علم را به ترقي
افتخار آميز امروز رسانيدند. اين علم به كارشناسان شيمي آلي اين امكان را داده است كه بتوانند تعداد بسيار
متنوعي از پليمرها را از طريق سنتز بدست بياورند.

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳