لوله اسپیرال چیست

لوله  پلی اتیلن اسپیرال ازموادپلی اتیلن دانسیته بالا(HDPE) تولیدوبه دوصورت کاروگیت اسپیرال واسپیرال تولیدمی شونددرلوله های کاروگیت اسپیرال روی لوله هاهمانندلوله های کاروگیت به صورت آکاردونی بوده ودرنوع دوم که به صورت لوله های اسپیرال بابدنه ی روی لوله صاف تولیدمیشوند.دراین نوع لوله ها معمولالایه داخلی رابمنظورویدنوگرافی ازموادرنگی روشن استفاده می کنندلایه خارجی همیشه بصورت مواد خودرنگ مشکی استفاده می شوندلوله های دوجداره اسپیرال یا کاروگیت ازنظرمشخصات فنی سبک ترازلوله های تک جداره پلی اتیلن ساخته وتولیدمیشوند.

لوله های کاروگیت ویالوله های اسپیرال درمواردی که سیالات درفشارپایین ازآن عبورمی کنندمی توانندکاربردداشته باشند.لوله های اسپیرال پلی اتیلن درانتقال سیالات(فاضلاب شهری و صنعتی) انتقال هوادرزیرخاک جمع آوری آبهای سطحی وزهکشی کاربرد دارد

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳