فشار بين سطوح درجوش لب به لب :

فشار بين سطوح درجوش لب به لب :

فشار مورد نيازوارد برسطوح مقابل هم درجوش لب به لب مي بايست بين N/mm2 باشد .فشار هيدروليك يا پنيوماتيك درواقع نيرويي است كه به صورت فشار برحسب بار به سطوح وارد مي شود .

فشار فوق (برحسب بار)شامل نيروي خنثي كننده ناشي از مقاومت اصطكاكي درماشين جوش وهمچنين فشاركششي ناشي از لوله متصل به ماشين مي شود .

فشار كششي همان فشار غالب برمقاومت اصطكاكي ناشي از وزن لوله وهمچنين فشار كششي فعال احتمالي (ناشي از جابجايي لوله مورد جوشكاري) مي باشد .

مراحل اجرايي جوش لب به لب:

مراحل اجرايي جوش لب به لب كه درمحبث ذيل مطرح شده است به عنوان حداقل شرايط لازم براي اجراي صحيح يك جوش لب به لب محسوس مي شود :

لوله ويااتصالات رادر ماشين جوش لب به لب محكم بنديد.

سرلوله هاي موردجوشكاري را تميز كنيد .

كنترل شود كه آيا ماشين جوش وپمپ متناسب بوده وسازگاري دارند وآيا فشار جوشكاري رامي تواند ايجاد نمايد .

دوسرلوله كه به صورت موازي درددستگاه بسته شده است بوسيله دستگاه جوش به سمت رنده كشيده مي شود وتحت فشارمناسب دوسرلوله تراشيده خواهد شد اين فشار بايستي مناسب وكافي باشد به طوري كه رنده بين دوسر لوله هيچگونه حركتي نداشته باشد .

قبل از خاموش كردن رنده حتما فشار دستگاه را اندازه وپس از اينكه دوسر لوله ها از رنده جدا شدند مي توان اقدام به خاموش كرن رنده نمو د واين موضوع به جهت اجتناب از پيدايش ناصافي (پله پله شدن) در سرلوله ها مي باشد .

زماني كار رنده كردن كامل شده است كه يك تراشه كامل( يك دور كامل تراشه) از هر يك از انتهاي سطوح لوله ها اطمينان حاصل ميكنيم .

ناهم محوري لوله ها نبايد بيشتر از 10% ضخامت لوله يا يك ميلي متر باشد يكي از دواندازه فوق هركدام بزرگ تر باشد مي تواندملاك قرارگيرد.

مجموع مقاومت اصطكاكي ماشين جوش ولوله را اندازه گرفته وآن را به فشار جوش اضافه مي كنيم .

درصورت نياز سطوح جوش وصفحه حرارتي را تميز كنيد .

ضايعات پلي اتيلني باقيمانده برروي صفحه حرارتي رافقط به كمك يك وسيله تراشيده چوبي مي توان برطرف كرد.

از سالم ماندن وصدمه نخوردن پوشش روي صفحه حرارتي وخراش برنداشتن آن اطمينان حاصل نماييد.

صحت درجه حرارت جوش را روي صفحه حرارتي كنترل كنيد.

صفحه حرارتي رابين دوسر انتهايي لوله قرار بدهيد.

با فشار جوش تعيين شده كه شامل مجموع مقاومت هاي اصطكاكس است دو فك ماشين جوش را به هم نزديك كرده و دو سر لوله ها را با همان فشار روي ابزار حرارتي قرار مي دهيم و دو سر لوله ها تحت اين فشار همچنان روي بازار حرارتي باقي مي ماند , تا اينكه لبه ها در دو طرف صفحه حرارتي به ارتفاع يك تا چهار ميلي متر قرگردانده شود . ارتفاع فوق به ميزان قطر خارجي لوله بستگي دارد .

فشار را به اندازه كاهش دهيد كه فقط تماس بين لوله و صفحه حرارتي حفظ شود .

وقتي مدت زمان نفوذ حرارت طي شد , دو سر لوله بايستي از هم دور شده و صفحه حرارتي را بر مي داريم . سطح انتهايي لوله را كه حرارت ديده سريعا كنترل كرده و صدمه هاي احتمالي ناشي از برخورد صفحه حرارتي در هنگام برداشتن را بررسي مي كنيم و سپس سطوح ذوب شده را به هم متصل مي كنيم . مي بايست به زمان برداشتن صفحه حرارتي توجه كافي بشود .

ماشين وش در طي تمام مدت زمان جوش مي بايست تحت فشار باقي بماند .

هنگامي كه مدت زمان جوش سپري شد مي توان فشار ماشين جوش را انداخته و سپس لوله را با احتياط حركت داد . ولي نبايد جابجايي زياد صورت بگيرد .

زمانيكه صفحه حرارتي استفاده نمي وشد مي بايست آن را در غلاف محافظ خودش قرار داد .

اگر گرده جوش را بخواهيم به منظور كنترل كيفيت جدا كنيم ( تراشه برداري كنيم ) با يك ابزار مناسب اين كار انجام بگيرد .

جوش بوشني :

اين روش شامل حرارت دادن همزمان سطح خارجي لوله و سطح داخلي بوشن تا رسيد به درجه حرارت جوش مورد نظر مي باشد سپس سر لوله را داخل بوشن قرار داده و درجاي خود ثابت نگه مي داريم تا محل اتصال خنك شود . براي اطمينان از كيفيت خوب جوش براي لوله هاي با قطر بزرگتر يا مساوي 63 ميلي متر استفاده از تجهيزات مكانيكي توصيه مي شود 63 جوش بوشني براي قطر هاي كمتر از 63 ميلي متر مي تواند دستي و با استفاده ازحرارت دادن و ابزار مخصوص مدور كردن مجدد لوله باشد .

درجه حرارت جوش بوشني

درجه حرارت جوش بوشني مي بايست بين 250 درجه سانتيگراد تا 280 درجه سانتيگراد باشد .

زمان جوش بوشني

در جوش بوشن زمان جوش كوتاه است . زيرا كل ضخامت ديواره هاي لوله و بوشن نبايد به طور كامل حرارت داده شوند

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳