خصوصیات اتصالات پیچی پلی اتیلن چیست؟

 اتصالات پیچی پلی اتیلن قادرهستندتافشار10باررادرسیستمهای تحت فشارتحمل کنند.نوع جنس اتصالات پلی اتیلنی ازموادپلی پروپیلن PPمیباشد.اتصالات پلی اتیلن دارای اجزاء ذیل میباشد:بدنه اتصال،اورینگ،فلنج بوشینگ،نگه دارنده وبدنه اتصال .

اتصالات پیچی دراجرای پروژه بسیارکارراتسهیل بخشیده وازاین نوع اتصالات میتوان چندین باراستفاده نمود این اتصالات رامیتوان پس ازنصب چندین باربازودوباره مورداستفاده قرارداد.جهت انشعابگیری اتصالات پیچی انشعابات مختلفی رامیتوان استفاده کرد: سه راه ساده،سه راه ناف دنده، زانو،اتصال نر،اتصال ماده کمربند،چهارراه .

 

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳