تكنيك هاي معمولي قابل تبديل است.

نقطه ذوب پايين دارد و از نظر شيميايي مقاوم است از طريق LLDPE تحكام كششي آن به دليل آنكه
تكنيك هاي معمولي قابل تبديل است.

توليد شده در جهان به فيلم نازك تبديل مي شود كه اعم از دميدن مذاب LLDPE 1) ساختن فيلم: بيشترين
و ريخته گري مذاب است. (melt blown)

ساختن فيلم: بيشترين
و ريخته گري مذاب است. (melt blown)
اين روش براي توليد موادي با اشكال پيچيده استفاده مي :(Injection molding) 2) شكل دهي تزريقي
يك قالب) ) clamp شود.ماشين شكل دهي شامل دو قسمت است: يك واحد تزريق (يك رآكتور) و يك واحد
بطري ها و ظرف هاي ساده در مقادير زياد با تكنولوژي شكل ،(Blow molding) 3) شكل دهي دميدني
دهي دميدني ساخته مي شود.
ظرف هاي بزرگ و بعضي اسباب بازي ها با اين روش ،(rotational molding) 4) شكل دهي چرخشي
ساخته مي شوند.
پس از ساخت LLDPE مواد pelletization كاربرد ها ي اكستروژن شامل (extrusion) 5) اكستروژن
و سيم هاي عايق است. همچنين اكسترود ها ي تكميل يافته به منظور tubing ، فيلم ضخيم، ورقه، لوله
مورد استفاده قرار مي گيرند. LLDPE پوشاندن سيم ها و كابل ها با لايه

مجموعه لوله پلی اتیلن تهران پلاستیک شمس با کادر فنی و مجرب  ، ارائه کننده مشاوره شما مخاطبان گرامی قبل خرید می باشد با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۰

۰۲۱۶۶۲۵۹۵۴۲

۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳